RiVO – Instrument Samenwerking

Samenwerking RIVO-Instrument en RIVO-Methode

Methode en Applicatie voor realisatie van de circulaire doelen bij bedrijven/organisaties m.b.t.  duurzaamheid, circulariteit en Green Deal-doelen. 

RIVO Oosterhout zoekt samenwerking met andere initiatieven in de Benelux die willen werken aan het opzetten en uitbouwen van een een tool onder de werktitel “Het Instrument”. Waarbij tevens gebruik mag worden gemaakt van de RiVO-methode.

Hieronder zal uitgelegd worden wat ons doel is, wat onze ambitie is, hoe we de organisatie en functionaliteit tav “Het Instrument” zien en hoe wij de nabije toekomst zien.

Contact m.b.t. RIVO-samenwerking

15 + 15 =

DOEL

RIVO richt zich op het omzetten van afvalstromen in waardevolle grondstof stromen.

Om dit te realiseren is er noodzaak om tot een Instrument te komen dat helpt om vraag en aanbod vast te kunnen leggen maar vooral om deze succesvol bij elkaar te kunnen gaan brengen.

Dit alles doen we vanuit het besef dat ook wij een bijdrage willen leveren aan een beter leven op en voor onze planeet. We doen het dus niet om geld te verdienen!
Het is prima om aan belanghebbenden geld te vragen voor ondersteuning en/of te leveren producten of diensten. Doel van dit geld is niet winst te maken maar om het initiatief levensvatbaar en levenslustig te maken. Kosten dekken voor instandhouding en verdere uitbouw van het initiatief binnen de doelstelling is voldoende.

AMBITIE

“Het Instrument” zal bij de start te weinig data in zich hebben om nieuwkomers direct het gevoel te geven op het spoor te zitten dat hen een match op gaat leveren.
Naar mate er meer data en energie van betrokkenen in “Het Instrument” gestopt wordt gaat de (sneeuw)bal rollen.

“Het Instrument” moet uiteindelijk de plaats worden waar in de hele Benelux aandacht naar uit gaat als het gaat om het gestelde doel.
Om dit te realiseren kunnen we vanaf de start al niet blijven “hangen” in een Oosterhouts of Brabants idee maar zoeken we bredere steun en samenwerking in de Benelux.
Middels samenwerking met anderen denken wij meer vaart te kunnen maken en langdurig verder te kunnen komen door gebruik te maken van elkaars kennis en energie.
Samen zullen we dan gebruik gaan maken van “Het Instrument”, kennis en ervaringen delen en er steeds iets mooiers van maken. Alleen door geografisch breed samen te werken kan er voldoende schaal komen om suksesvol vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

ORGANISATIE FOCUS

Het lijkt ons goed om een organisatie te hebben die als enige focus heeft het opzetten, onderhouden en uitbouwen van “Het Instrument”.

Alle overige (meer stedelijke) zaken als regiobijeenkomsten, gebiedsaanpak, opsporing van kansen, advisering over kansen, projectbegeleiding etc, etc moeten op een andere (en meer gemeentelijke/regionale) plaats vorm gegeven worden.

ORGANISATIE MODEL

Gezien de doelstelling is een stichting de meest geschikte rechtsvorm. Alle kennis, know how, software, domeinnamen etc, etc moeten hierin ondergebracht zijn/worden om een succesvolle toekomst als stichting zelf in de hand te houden.

De stichting zou toe moeten groeien naar een bestuur van 5-7 personen. Bestuursleden zouden gespreid afkomstig moeten zijn uit de betrokken actieve regio’s / gemeentes / bedrijventerreinen. Ook is het wenselijk om in het bestuur een spreiding te hebben van de achtergrond van bestuursleden. Ondernemers, gemeente ambtenaren, kringloop deskundigen, marketingcommunicatie deskundigen, planeet liefhebbers en wellicht nog andere achtergronden vormen een passende en aanvullende mix aan talenten.

Bestuursleden zijn in de basis volledig onbezoldigd moeten geen enkel financieel belang hebben als opdrachtnemer van de “Stichting Instrument”.
Een maximale bestuurstermijn van 2 x 3/4/5 jaar lijkt wenselijk om te zorgen dat er vernieuwing in de stichting blijft.

Binnen de stichting is het goed om (op termijn) werkgroepen op te zetten. Er kan bv aan de 3 onderstaande functionaliteiten gedacht worden: werkgroep data aanvoer, werkgroep match making, werkgroep projecten met succes verhalen maar ook een werkgroep marketing/communicatie. De werkgroepen kunnen het bestuur van adviezen voorzien en elke werkgroep heeft in het bestuur een linking-pin.
Het is geen enkel probleem als er mensen met een financieel belang in het totale eco-systeem (bv ZZP projectleiders of deskundigen) onderdeel zijn van een werkgroep. Het bestuur zal mogelijk eigenbelang van deze mensen wegen tov het belang van de stichting.
De werkgroepen zijn waarschijnlijk ook de hoofdbron voor de werving van nieuwe bestuursleden als vervanging aan de orde is. Zij zijn tenslotte bekend zijn met het functioneren van de stichting en kunnen beoordeeld worden op hun (succesvolle) bijdrage binnen de werkgroepen.

FUNCTIONALITEITEN 'HET INSTRUMENT"

Het instrument moet faciliterend zijn in het komen van een inventarisatie van stromen tot en met het laten zien van succesvol ontstane samenwerkingen.

Daarin zijn grofweg 3 stadia te bekennen:
1. Data aanvoer: zonder data kan er geen succesvol instrument komen. Data aanvoer kan komen vanuit (begeleide) quickscans of directe eigen invoer door zoekende bedrijven. Nadruk moet liggen op gezochte grondstoffen meer dan beschikbare afvalstromen. Er zijn voldoende afvalstromen maar zoekende partijen lijken een stuk schaarser te zijn.
2. Match making(Find & Fit) Vanuit de data kunnen makelaars voor vragers en aanbieders met een goede zoek en filter functie komen tot het in beeld brengen van kansrijke reststromen en potentiële matches.
3. Status, succes verhalen en leer ervaringen. Vanuit match making komen kansrijke matches die (al dan niet) via een vooronderzoek, (al dan niet via) een projectaanpak tot een succes verhaal of een leerervaring komen.
Het instrument dient een platform te zijn om zowel de status van een project bij te houden, succes verhalen te delen als ook leerervaringen bekend te maken. Deze verhalen zijn van belang voor project betrokkenen en nieuwe partijen die willen kijken wat er mogelijk kan zijn bij gebruik van het instrument.

FINANCIERING

De financiering voor het jaar 2022 lijkt alleen te kunnen komen uit de aangesloten initiatieven (m.n. vanuit Gemeentes) en beschikbare subsidies.
Op langere termijn is het de vraag of deze financiering (deels) omgebogen moet worden naar af te sluiten abonnementen.
Als het instrument veel waarde gaat laveren dan moet het mogelijk zijn om naast een (altijd beschikbare) gratis “light” versie ook een betaalde “pro” versie te krijgen.

Dit is goed voor de inkomsten van de stichting maar is ook een maatstaf voor het succes van het instrument. Als de geboden mogelijkheden van het instrument door de nodige partijen als waardevol worden gezien dan moet het ook mogelijkheden bieden om vragers/ aanbieders, makelaars, deskundigen en projectleiders te verleiden om een abonnement af te sluiten.

NABIJE TOEKOMST

Op initiatief van een van de RIVO werkgroep leden wordt een basisversie van functionaliteit gemaakt zodat er in elk geval in kwartaal 2 van 2022 data verzameld kan worden ook al is dat in eerste instantie voor een zeer beperkt aantal deskundige gebruikers beschikbaar.

In kwartaal 2 hebben we als doelstelling om samen met minimaal 2 andere initiatieven de basis voor de “Stichting Instrument” te leggen om de rest van 2022 te besteden aan het uitbouwen van de organisatie, het leggen van een financiële start voor “Het Instrument” en de functionaliteit daar waar mogelijk in stappen verder uit te bouwen.

In 2023 hopen we dan uit te bouwen naar een bestuur gevormd uit 5 of 7 (gemeentelijke) initiatieven die op voortvarende wijze het bestuur gaan vormen en de toekomst van “Het Instrument” verder succesvol in te vullen.

DE VOLGENDE STAP NAAR SAMENWERKING

Heb jij er ook zin in en de energie om onderdeel van deze reis te zijn?
Als jij warm wordt van dit RIVO initiatief om te komen tot “Het Instrument” en heb je hiervoor mogelijk al een een (werk)groepje verzameld en wil je dit samen verder brengen ? Neem dan contact met ons door het formulier in te vullen en in te zenden. Wij nemen dan graag contact op om hierover door te praten.

We kijken nu al uit naar een fijne samenwerking!

RiVO is een initiatief van gemeente Oosterhout. De gemeente streeft er met RiVO naar om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken.
Wanneer het naar tevredenheid functioneert wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep