1 - 23 van 23 getoond

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

26-07-2022

STATUSBERICHT

Nav de Grote Oogst Vijf Eiken is het logisch om e.e.a. te gaan combineren, d.w.z.:
- Grote Oogst
- Waterrotonde Vijf Eiken
- Restwater naar agri/industrie
Hierbij zal Waterschap Delta volledig worden betrokken.

E.e.a. onder de voorwaarde dat RiVO ook een duidelijke rol in Grote Oogst Vijf Eiken vervult.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

26-07-2022

STATUSBERICHT

De bijeenkomst was zonder meer positief.
Met zeer veel aanknopingspunten mbt RiVO.

De Gemeente is leidend hierin.

Wel ondertussen van enkele bedrijfs-deelnemers gehoord dat ze wel graag opvolging willen zien.
Om de positieve sfeer om te zetten naar concrete actie.

Project:

Rubber

Ingestuurd door:

Fiona Goossens

Datum Statusbericht

26-07-2022

STATUSBERICHT

Uitnodiging verstuurd voor 9 september

Mijn vraag wil jij deze delen binnen Rivo, en aan mij of via duurzaam@oosterhout.nl doorgeven wie er allemaal komen?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Fiona Goossens
Medewerker organisatie en ondersteuning

Project:

Zetmeel

Ingestuurd door:

Dominic Korssen

Datum Statusbericht

26-07-2022

STATUSBERICHT

Wij zijn afgelopen weken druk geweest met de ISO 45001 audit dus we zijn van onze kant uit eigenlijk niet veel verder meer gekomen.
1e stap is nu een monster nemen van het zetmeel en deze naar Rodenburg brengen.

Groetjes,
Hans en Dominic.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

01-07-2022

STATUSBERICHT

RiVO deelname aan project 'Grote Oogst'.

Van: info@vijfeiken-oosterhout.nl
Verzonden: maandag 13 juni 2022 14:24
Aan: info@vijfeiken-oosterhout.nl
Onderwerp: Uitnodiging: Samen een plan maken voor verduurzaming - Grote Oogst Vijf Eiken

Beste ondernemers,

In het kader van het project 'Grote Oogst' nodigen we u uit om deel te nemen aan de sessie 'Samen een plan maken voor verduurzaming' op 5 juli van 8:45u – 12:00 uur, locatie Bostik Benelux.

In samenwerking met ondernemers, gemeente en Provincie hebben we de eerste plannen in een concept plan vastgelegd. Het is aan u om de invulling verder mee vorm te geven en uw bijdrage te leveren voor de toekomst.
Op 5 juli gaan we concreet aan de slag met een aantal duurzaamheidsthema's zoals energie, water en circulaire economie.
We worden hierbij ondersteund door Flatland, een onderneming gespecialiseerd in het visueel maken van ideeën, dromen en concrete plannen.

Wilt u ook impact maken en samen met ons aan de slag? Meld u nu aan via info@vijfeiken-oosterhout.nl

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

01-07-2022

STATUSBERICHT

Zowel gericht op particulieren als bedrijven vooronderzoek doen t.b.v. verzamelen en recyclen van kabels (frequentie en methode nog te bepalen).

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

01-07-2022

STATUSBERICHT

N.a.v. een gesprek met Tim Jagtenberg (Teamleider Stadsbeheer bij Gemeente Oosterhout, verantwoordelijk o.a. vooralles mbt Afval)

Gesproken over de opzet van een Circulair Ambacht Centrum in Oosterhout.
(Particulieren en Bedrijven)
Doel is aanzienlijke reductie hoeveelheid restafval per inwoner. 2030: 50 kg, 2050: 0 kg.
(Nu op 70 kg)

We gaan eerst nog wat vooronderzoek doen en op basis daarvan komt er een projectdefinitie en project.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

30-06-2022

STATUSBERICHT

Het lijstje met bedrijfsnamen (Thijs Rodenburg) laat even op zich wachten.

Op 5/7/2022 is er een bijeenkomst Grote Oogst. Daar moeten we kijken of we stappen kunnen zetten voor dit project.
Te combineren met Delta (Restwater) en eventueel klonen voor andere industriegebieden.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

30-06-2022

STATUSBERICHT

Delta (Mirella Zuidgeest) is niet zo snel in beweging te krijgen en geeft ook signalen af waarbij ze twijfelt over de omvang.
(te klein)

In het kader van Grote Oogst zien we elkaar op 5/7/2022.

We gaan dit project combineren met Waterrotonde.

Project:

Fosfaat

Ingestuurd door:

Thijs Rodenburg

Datum Statusbericht

27-06-2022

STATUSBERICHT

gesprek geweest, positief. Nu types selecteren en testen. Ivm drukte zal dat naar verwachting na vakantie zijn.

Ingestuurd door:

Thijs Rodenburg

Datum Statusbericht

27-06-2022

STATUSBERICHT

ik heb de partijen nog niet gesproken, er is geen nieuwe bijeenkomst geweest

Project:

Rubber

Ingestuurd door:

Fiona Goossens

Datum Statusbericht

27-06-2022

STATUSBERICHT

Er is inmiddels een gesprek gepland met stichting klair over aanbestedingen m.b.t. containers zonder bandjes voor gemeentes.
Ook hebben we inmiddels gesproken met het bedrijf tyre business europe. Zij kunnen iets met de bandjes om te recyclen, het worden dan shreds die als rubber / grondstof voor ander rubber gebuikt kan worden. Of verder gemalen kunnen worden tot granulaat. Ook hebben wij ze in contact gebracht met kunststof recycling Nederland die veel banden hebben liggen die nu nog de oven in zouden gaan.

Ook wil ik via deze weg alvast vragen om vrijdag ochtend 9 september te reserveren in de agenda van Rivo.
Dan gaan wij een deelsessie organiseren om onze uitkomst te delen.

Jullie ontvangen hierover nog een officiële uitnodiging.

Project:

Zetmeel

Ingestuurd door:

Bianca van Poppel

Datum Statusbericht

27-06-2022

STATUSBERICHT

Overleg Rodenburg/Smurfit 20 juni.

Nieuw projectplan 1e fase is opgesteld.

Onderzoeken of de afvalstof van Smurfit Kappa Vandra dienst kan doen als grondstof voor Rodenburg Biopolymers.

Stappen:
1e stap is analyseren wat de samenstelling is van het afval (wat zit er in)
Vervolgens kijken of het afval zo bewerkt kan worden dat het kan dienen als grondstof
Belangrijk daarbij is dat de status van afval eraf moet (ook dit moet onderzocht worden, of dit kan)
Daarna kan gekeken worden of er een praktische manier van inzameling gerealiseerd kan worden.
En of er aansluiting gevonden kon worden binnen de bestaande kanalen.
Onderdeel: kosten/baten analyse: nu worrdt
Onderdeel: kosten/baten analyse: nu wordt de 80 tot 100 ton per jaar verkocht aan een afvalverwerker.

Na onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van een vervolg van het project

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

10-06-2022

STATUSBERICHT

Nog wat nadere afstemming met Delta, maar we gaan wel alvast een concept projectplan maken.

Het betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden 'Restwater voor Landbouw/Industrie.

Zodra het concept-projectplan door ons (RiVO) gereed is zal het met Delta worden doorgenomen en waar nodig aanpassen.
Om zo tot een definitieve versie te komen.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

01-06-2022

STATUSBERICHT

BERICHT van Delta ivm vervolg.

--
Hoi Bram,

Goed om je te spreken vandaag en je enthousiasme te horen om met restwater voor de landbouw aan de slag te gaan.

Ik gaf je al aan dat dit past bij de uitdagingen die wij het hoofd willen bieden met het Convenant grondwater (brabantsedelta.nl)

Zoals gezegd is het nodig om inzicht te krijgen in de antwoorden op het gebied van:
- Kwantiteit – hoeveel water hebben we het over; zet dit zoden aan de dijk?
- Kwaliteit – kan het beoogde restwater qua kwaliteit wel toegepast worden voor landbouw?
o Over het algemeen is restwater met organische stof beter te hergebruiken dan met mogelijk chemische middelen. Ook het zoutgehalte is voor de landbouw een uitdaging.
- Gelijktijdigheid – is er (voldoende) aanbod als er vraag is?
- Locatie en afstand – hoe ver moet het getransporteerd worden? Dit heeft ook impact op de haalbaarheid
o Zie kaarten in de klimaatatlas over de gebieden waar waterschaarste speelt
- Betrokkenheid – zijn de meest relevante partijen betrokken en positief over deelname? Denk aan ZLTO, landbouwers, bedrijven, financier, overheden

Voor onze rol als waterschap zal er een afweging worden gemaakt obv van onze positie / belang / toegevoegde waarde hier. Het is bv goed om te weten dat wij niet overal eigenaar zijn van watergangen, zoals sloten. Dat kunnen ook de gemeente of particulieren zijn. Dat is in Oosterhout ook van toepassing.

Daarnaast hebben wij qua capaciteit geen mogelijkheid om een ‘eigen’ projectmanager te leveren. Zoals gezegd, laten we eerst met de andere partijen verkennen wat de huidige en gewenste situatie is.

Misschien kunnen we het daarom ook beter een verkenning noemen dan een haalbaarheidsstudie.

Wat achtergrondinformatie:

Voor gebieden met waterschaarste zie de kaart op pagina 35 van de Klimaatatlas West-Brabant die te downloaden is in de rechterkolom via Klimaatatlas West-Brabant - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Deze kaart mogelijk ook interessant handig om erbij te hebben: 210114_-ind_poster-klimaatonderlegger.jpg (14762×4966) (brabantsedelta.nl)

Goed dat je de link met het Grote Oogst project Waterrotonde Vijf Eiken goed in de gaten houdt. Zoals gezegd kan een verbinding toegevoegde waarde hebben op het gebied van betrokkenheid, projectmanagement en financiële slagkracht.

__

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

31-05-2022

STATUSBERICHT

Vandaag (31/5/2022) gesproken met Mirella Zuidgeest (Delta Waterschap)..
Op zich staan ze open om te kijken naar Restwater voor Landbouw (Industrie).

Ik kreeg wel de indruk dat er vanuit Delta naar haalbaarheid wordt gekeken.
En terecht. Bijv. is er voldoende restwater van een bepaalde kwaliteit binnen een overbrugbare afstand (restwater > beschikbaar.
Er zijn tevens raakvlakken met Grote Oogst en met ons eigen project 'WaterRotonde'.

We hebben besloten dat we wel met een project starten met als doel om antwoord te kunnen geven op een aantal vragen (zoals hiervoor genoemd).
Plus dat we voor het vervolg bedrijven en organisaties bijeen brengen die hier een belang bij hebben.
Bijv. ZLTO, Brabant Water, commerciële bedrijven, Rabobank (ivm klanten in de agrarische sector).

Afgesproken dat we beide los van elkaar een A4 opstellen om de scope en juiste vragen vast te stellen. en een schets van de aanpak daarop kunnen baseren.

Wordt vervolgd.

Ingestuurd door:

Bram van Ast

Datum Statusbericht

25-05-2022

STATUSBERICHT

Geïnspireerd door een case van Coroos (Groentes in blik/pot) is door Bram aan Mirella Zuidgeest van Waterschap Delta voorgesteld om een project 'Restwater voor de Landbouw' te starten.

Dit kreeg ik als antwoord:
De Coroos casus met Symbiosis 4 growth is inderdaad erg interessant en iets dergelijks hopen we zeker ook in Brabant toe te passen, zodat er minder grondwater onttrokken hoeft te worden en het ook langer beschikbaar is voor oa. Natuur en landbouw. Hergebruik is beter haalbaar van bedrijven met relatief schoon afvalwater (o.a. voedselverwerkende bedrijven) en als dit water beschikbaar is op een moment dat de ander het nodig heeft.

In een vervolgafspraak zullen we hier 'een hek omheen' zetten. Om daar formeel een project van te maken.

Project:

Fosfaat

Ingestuurd door:

Thijs Rodenburg

Datum Statusbericht

25-05-2022

STATUSBERICHT

25 mei meeting geweest tussen Martens en Rodenburg. Is goed verlopen. Product gaat getest worden

Project:

Zetmeel

Ingestuurd door:

Bianca van Poppel

Datum Statusbericht

22-05-2022

STATUSBERICHT

Afspraak Smurfit en Rodenburg staat ingepland op 20 juni

Ingestuurd door:

Thijs Rodenburg

Datum Statusbericht

20-05-2022

STATUSBERICHT

Ik ga in volgend overleg met de project groep grote oogsten de bedrijven vragen wat ze willen, als ze mee willen doen kan ik de lijst delen.

Project:

Fosfaat

Ingestuurd door:

Thijs Rodenburg

Datum Statusbericht

20-05-2022

STATUSBERICHT

Binnenkort overleg bij Martens keramiek om de samples te bespreken, loopt.

Project:

Rubber

Ingestuurd door:

Fiona Goossens

Datum Statusbericht

19-05-2022

STATUSBERICHT

Afgelopen maandag 16 mei is er weer een co creatie sessie geweest.
Deze was zeer interessant met veel nieuwe informatie.
We gaan kijken om via stichting Klair aandacht te vragen voor deze kans;
Het meenemen in aanbestedingen dat er containers geleverd kunnen worden zonder assen en containerbanden met velg, zodat alle banden van containers die stuk zijn onder de nieuwe container geplaats kunnen worden.

Wij gemeente Oosterhout zijn hierover in gesprek met onze leverancier, ook waren er bij deze co creatie sessie nog andere leveranciers aanwezig, deze waren beide ook enthousiast.
De reden dat het nu niet wordt gedaan is dat het niet wordt gevraagd in aanbestedingen. Hiervoor willen wij via Klair Nederland aandacht vragen.

Ook heb ik gisteren gesproken met een afvalinzamelaar ( hier brengen wij diverse afvalstromen van de milieustraat naar toe ) over het inzamelen van rubber / diverse banden stromen.
Hoe toevallig zijn ze enkele dagen geleden benaderd door een bedrijf die opzoek is naar een schone rubber banden stroom. Om te recyclen.
Dit contact gaat nu gelegd worden. Hoe mooi is het als we een 2 delig oplossing gaan vinden voor alle containerbanden. Degene die niet meer gebruikt kunnen worden gaan naar deze afnemer om te recyclen tot een xxx product. En de banden die wel nog geschikt zijn voor hergebruik ( onder een nieuwe container ) gaan onder een nieuwe container.
Op deze manier ( heel zwart wit ) belanden er geen container banden meer in de verbrandingsoven.

Project:

Zetmeel

Ingestuurd door:

Bianca van Poppel

Datum Statusbericht

13-05-2022

STATUSBERICHT

Op 13 mei oriënterend gesprek gehad met Hans de Kruyf en Dominic Korssen van Smurfit Kappa Vandra.
Kansrijke reststof van Smurfit is zetmeel. Zij voeren dit nu af, verkopen het.
Eerder in 2008 is er al contact geweest met Rodenburg Biopolymers om te kijken om zij dit afval in kunnen zetten als grondstof.
Het 'vervuilde' zetmeel kan niet direct ingezet worden als grondstof.
Dit dient nog bewerkt te worden.
Eerste volgende stap: opnieuw rond de tafel met Rodenburg om te kijken naar de mogelijkheden en ook de mogelijkheden van bewerking tot bruikbare grondstof.
Vervolgens zal gekeken worden naar onderzoeksmogelijkheden naar het 'schoon' maken van het afval (en uiteraard de kosten/baten analyse).
Aanvullend: kijken naar hoe het toegepast kan worden in producten van andere producenten in de regio.
Avans noemde ook Novidon.

actie: afspraak Smurfit (Dominic), Rodenburg (Thijs) en Bianca.

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep