Restwater voor Landbouw/Industrie(Delta)

Ingevuld door:

Bram van Ast

Datum statusopgave:

01-06-2022

Statusbericht:

BERICHT van Delta ivm vervolg.

--
Hoi Bram,

Goed om je te spreken vandaag en je enthousiasme te horen om met restwater voor de landbouw aan de slag te gaan.

Ik gaf je al aan dat dit past bij de uitdagingen die wij het hoofd willen bieden met het Convenant grondwater (brabantsedelta.nl)

Zoals gezegd is het nodig om inzicht te krijgen in de antwoorden op het gebied van:
- Kwantiteit – hoeveel water hebben we het over; zet dit zoden aan de dijk?
- Kwaliteit – kan het beoogde restwater qua kwaliteit wel toegepast worden voor landbouw?
o Over het algemeen is restwater met organische stof beter te hergebruiken dan met mogelijk chemische middelen. Ook het zoutgehalte is voor de landbouw een uitdaging.
- Gelijktijdigheid – is er (voldoende) aanbod als er vraag is?
- Locatie en afstand – hoe ver moet het getransporteerd worden? Dit heeft ook impact op de haalbaarheid
o Zie kaarten in de klimaatatlas over de gebieden waar waterschaarste speelt
- Betrokkenheid – zijn de meest relevante partijen betrokken en positief over deelname? Denk aan ZLTO, landbouwers, bedrijven, financier, overheden

Voor onze rol als waterschap zal er een afweging worden gemaakt obv van onze positie / belang / toegevoegde waarde hier. Het is bv goed om te weten dat wij niet overal eigenaar zijn van watergangen, zoals sloten. Dat kunnen ook de gemeente of particulieren zijn. Dat is in Oosterhout ook van toepassing.

Daarnaast hebben wij qua capaciteit geen mogelijkheid om een ‘eigen’ projectmanager te leveren. Zoals gezegd, laten we eerst met de andere partijen verkennen wat de huidige en gewenste situatie is.

Misschien kunnen we het daarom ook beter een verkenning noemen dan een haalbaarheidsstudie.

Wat achtergrondinformatie:

Voor gebieden met waterschaarste zie de kaart op pagina 35 van de Klimaatatlas West-Brabant die te downloaden is in de rechterkolom via Klimaatatlas West-Brabant - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Deze kaart mogelijk ook interessant handig om erbij te hebben: 210114_-ind_poster-klimaatonderlegger.jpg (14762×4966) (brabantsedelta.nl)

Goed dat je de link met het Grote Oogst project Waterrotonde Vijf Eiken goed in de gaten houdt. Zoals gezegd kan een verbinding toegevoegde waarde hebben op het gebied van betrokkenheid, projectmanagement en financiële slagkracht.

__

Dank je voor het uploaden van informatie t.b.v. de RIVO Werkgroep